Lyžiarska hala nebude v Národnom parku Nízke Tatry

Jedným z dôležitých faktorov dlhodobej úspešnosti projektu je jeho lokalizácia.

Medzi hlavné výhody umiestnenia lyžiarskej haly v obci Donovaly patria: vybudovaná infraštruktúra cestovného ruchu s viac ako 8.000 lôžkami, dopravná dostupnosť, vysoký počet lyžiarov v spádovej oblasti odkiaľ budú prichádzať návštevníci a fakt, že samotné územie výstavby sa nenachádza v Národnom parku Nízke Tatry, čomu sa venujeme podrobnejšie nižšie.

Zdrojových údajov ja niekoľko

Jeden z veľmi dobrých a webových mapových podkladov Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) sa nachádza na doméne www.biomonitoring.sk. My sme použili mapový podklad Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, pre ktorý ju tematicky spracovala ŠOP SR.

Chránené územia v okolí obce Donovaly

Na tomto mapovom podklade je vidieť, že lokalizácia sa nenachádza ani na chránených územiach európskeho významu, maloplošných chránených územiach a v neposlednom rade ani na chránených vtačích územiach. Tento rozsiahly mapový podklad, ktorý má takmer 31MB si môžete stiahnuť tu.

Existujú ešte lokálne územia, ktoré sú hodné ochrany z dôvodu výskytu chránenej rastliny alebo živočícha. Označujú sa ako geofondové plochy. Platí tu špecifický management správy územia s cieľom ochrániť daný druh. Ako naznačuje priložená grafika, na území obce Donovaly je ich niekoľko. Aj v tomto prípade sa pripravovaný projekt nenachádza na týchto plochách.

Na mieste prebehli výskumy

Akékoľvek – aj tie najlepšie mapové alebo teoretické podklady však nemusia vystihovať realitu na mieste. Aj preto na samotnom území prebehli 2 samostatné skúmania zo strany ŠOP SR Správy Národného parku Nízke Tatry. Zo stanoviska ohľadom živočíchov č. ŠOP SR/300-007/2019 z 24.7.2019, ktoré bolo adresované Ministerstvu životného prostredia vyplýva, že na sa na danej ploche vyskytujú iba bežné živočíšne druhy. V prípade, že realizácia prebehne v mimo hniezdnom a mimo reprodukčnom období vtákov nedôjde k narušeniu súčasného stavu ich početnosti v danej oblasti.

Geofondové plochy Donovaly

Po terénnom mapovaní biotopov (rastlín) vydala ŠOP SR Správa Národného parku Nízke Tatry odborné stanovisko pod č.NAPANT/50-008/2019 zo dňa 7.5.2019, v ktorom o.i uviedla, že na predmetnom území sa nepotvrdili predikované biotopy európskeho významu, ktoré boli uvedené v správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie.
Ako sa uvádza v Záverečnom stanovisku posudzovania vplyvov na životné prostredie „Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplýva, že odsúhlasený variant navrhovanej činnosti uvedený v správe o hodnotení po zohľadnení opatrení uvedených v časti VI./3 tohto záverečného stanoviska je prijateľný z hľadiska celkových (negatívnych i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.“