Projekt Lyžiarskej haly a ochranné pásma vodných zdrojov

Niekedy je to s označovaním rôznych ochranných pásiem náročné. Stúpajúce číslo znamená raz vyššiu ochranu, inokedy nižšiu.

Zákon o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z. z. pozná 5 stupňov ochrany. Číslo 1 je základný – najnižší stupeň a číslo 5 je najprísnejší – jedná sa o takzvané bez-zásahové územia. Teda čím vyššie číslo, tým vyšší stupeň ochrany. Národné parky majú stupeň ochrany 3, 4, 5 a ako sme písali v jednom z predchádzajúcich článkov projekt Lyžiarskej haly na Donovaloch sa v Národnom parku nenachádza.

Ochranné pásma vodných zdrojov

Hranice ochranných pásiem vodných zdrojov v okolí obce Donovaly

Označovanie ochranných pásiem vodných zdrojov je iné. Existujú 3 ochranné pásma. To najprísnejšie je ochranné pásmo I. stupňa, ďalej nasleduje ochranné pásmo II. stupňa a posledné, „najmenej“ prísne je ochranné pásmo III. stupňa. V priloženej grafike možno vidieť ochranné pásma vodných zdrojov na Donovaloch vzhľadom na Pohronský skupinový vodovod s umiestnením projektu Lyžiarskej haly, ktorá sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa. Možnosť stiahnutia si podrobnej a rozsiahlej mapy je tu.

Jednotlivé hranice pásiem sú v prípade obce Donovaly a celej oblasti určené na základe rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v B. Bystrici. Bolo vydané pod číslom 2007/00841-OR zo dňa 17.9.2007. Súčasťou rozhodnutia sú aj mapové podklady, ktoré sme v tomto článku použili. Vzdušnou čiarou je od nás najbližšie hranica medzi II. a III. pásmom tá, ktorú tvorí Starohorský potok.

Keďže je pre nás ochrana vodných zdrojov prioritou, v jednom z nasledujúcich článkov napíšeme ako je v našom prípade precízne riešená.